Chọn hệ điều hành - Template

Công nghệ ảo hoá LXC

DirectAdmin PHP 5.3 + Mysql 5.6

Công nghệ ảo hoá LXC

DirectAdmin PHP 5.6 + MariaDb 10

Công nghệ ảo hoá KVM

DirectAdmin PHP 5.3 + Mysql 5.6

Công nghệ ảo hoá KVM

DirectAdmin PHP 5.6 + MariaDb 10

Công nghệ ảo hoá LXC

VPSSIM PHP 5.6 + Mariadb 10.0

Công nghệ ảo hoá KVM

CentOS 6.8

Công nghệ ảo hoá KVM

CentOS 7.2

Công nghệ ảo hoá KVM

Ubuntu 14.04

Công nghệ ảo hoá KVM

Plesk 9 ASP.NET 4.5 + MSSQL 2012

Công nghệ ảo hoá KVM

Windows 2008 R2

Công nghệ ảo hoá KVM

Windows 2012 R2

Tổng đài hỗ trợ miễn phí
1800 6980