Dịch vụ chứng thực
chữ ký số New-ca

An toàn bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo tính pháp lý, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cá nhân và doanh nghiệp.

Bảng giá Ký mới

Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử.

1 năm

đ 1,825,000
 • Giá trị trị dịch vụ 1,123,091 đ
 • USB Tocken 500,000 đ
 • Phí duy trì dịch vụ 36,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 1,659,091 đ
 • VAT 165,909 đ

2 năm

đ 2,742,000
 • Giá trị trị dịch vụ 1,920,727 đ
 • USB Tocken 500,000 đ
 • Phí duy trì dịch vụ 72,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 2,492,727 đ
 • VAT 249,273 đ

3 năm

đ 3,109,000
 • Giá trị trị dịch vụ 2,718,364 đ
 • USB Token 0 đ
 • Phí duy trị dịch vụ 108,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 2,826,364 đ
 • VAT 282,636 đ

Bảng giá gia hạn

Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử.

1 năm

đ 1,275,000
 • Giá trị trị dịch vụ 1,123,091 đ
 • Phí duy trì dịch vụ 36,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 1,159,091 đ
 • VAT 115,909 đ

2 năm

đ 2,742,000
 • Giá trị trị dịch vụ 1,920,727 đ
 • Phí duy trì dịch vụ 72,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 1,992,727 đ
 • VAT 199,273 đ

3 năm

đ 2,909,000
 • Giá trị trị dịch vụ 2,536,545 đ
 • Phí duy trị dịch vụ 108,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 2,644,545 đ
 • VAT 264,455 đ

Bảng giá cá nhân

Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử.

1 năm

đ 919,000
 • Giá trị trị dịch vụ 499,455 đ
 • Token 300,000đ
 • Phí duy trì dịch vụ 36,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 799,455 đ
 • VAT 83,545 đ

2 năm

đ 1,289,000
 • Giá trị trị dịch vụ 799,818 đ
 • Token 300,000 đ
 • Phí duy trì dịch vụ 72,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 1,099,818 đ
 • VAT 117,182 đ

3 năm

đ 1,658,000
 • Giá trị trị dịch vụ 1,099,273 đ
 • Token 300,000 đ
 • Phí duy trị dịch vụ 108,000 đ
 • Tổng phí DV trước VAT 1,399,273 đ
 • VAT 150,727 đ

Hô sơ đăng ký

Chữ ký số New-CA

Phiếu đăng ký sử sụng chữ ký số New - CA

CMND + GPKD (Photo công chứng)

Giấy xác nhận thông tin khách hàng